หน้าหลัก    
         คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาขาวิชาเอกดังนี้
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาการประกอบการ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ทุกสาขา)
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

        รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป