Search Journal
Login System
User

Pass
Register |
  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 1 คน
  • Untitled Document Visits: 018461
    Started : 13 /11/2556

Submission Guideline

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร


1. การจัดเตรียมต้นฉบับและการจัดส่งบทความ
ประเภทของผลงานที่จะตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
        1.1 บทความวิจัย
        1.2 บทความวิชาการ
โดยความยาวของบทความ/งานวิจัย 10-15 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิง) และ ชนิดของตัวอักษรที่พิมพ์เป็น Cordia New ขนาด 16 การกำหนดหัวข้อ และรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามรูปแบบของวารสารการบัญชีและการจัดการ ต้นฉบับที่จะจัดส่งมายังบรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการ สามารถจัดส่งได้ 2 ช่องทาง คือ ส่งผ่านทางไปรษณีย์และผ่านเว็บไซต์

        จัดส่งบทความ จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดี บรรจุบทความต้นฉบับ 1 แผ่น ระบุชื่อบทความ และชื่อผู้นิพนธ์กำกับไว้ที่แผ่นซีดีทุกแผ่น (หากมีมากกว่า 1 แผ่น) เอกสารอื่นที่ต้องแนบมาพร้อมกับต้นฉบับ
        - แบบฟอร์มการส่งบทความสำหรับบุคคลภายใน (ดาวน์โหลด)
        - แบบฟอร์มการส่งบทความสำหรับบุคคลภายนอก (ดาวน์โหลด)

        จัดส่งมายัง :
        งานวารสารการบัญชีและการจัดการ สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย
        คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

        ช่องทางที่ 2 ส่งผ่านเว็บไซต์ (Online Submission)
        ให้กรอกรายละเอียด ชื่อบทความ ประเภทบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ที่อยู่ที่สามารถ ติดต่อกลับ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และไฟล์บทความ (นามสกุล.docx) ตามเว็บไซต์ www.mbs.msu.ac.th/ej3. ระยะเวลาในการออกแบบตอบรับการตีพิมพ์
        3.1 กองบรรณาธิการส่งบทความให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณา รอผลการพิจารณาจากกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 1 เดือน
        3.2 เมื่อได้รับบทความคืนจากกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการ จะส่งบทความให้ผู้นิพนธ์แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 1-2 สัปดาห์
        3.3 เมื่อผู้เขียนแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ส่งบทความสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมไฟล์บทความ ที่แก้ไข จำนวน 1 แผ่น มาที่กองบรรณาธิการฯ หรือส่งผ่านทางเว็บไซต์
        3.4 บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร

4. การตีพิมพ์วารสาร
        4.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ/บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมีจำนวนผู้ขอลงครบตามจำนวนบทความที่กำหนดออกต่อเล่ม
        4.2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน เมื่อได้เล่มวารสารที่สมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งผู้เขียนให้ทราบและจัดส่งวารสารให้ต่อไป

หมายเหตุ วารสารการบัญชีและการจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงตีพิมพ์บทความที่เคยลงในวารสารวิชาการฉบับอื่นแล้ว

Untitled Document