Search Journal
Login System
User

Pass
Register |
  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 1 คน
  • Untitled Document Visits: 018461
    Started : 13 /11/2556

Aim and Scope


          เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยวารสารมีขอบเขตครอบคลุมหลายสาขาวิชาทางด้านธุรกิจได้แก่ การบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการการประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐศาสตร์

          Journal of Accountancy and Management aim to publish scholarly and research articles that make a significant contribution to knowledge development in the fields related to business management. The journals’ scope covering a wide range of business fields including accounting, management, business management, entrepreneurship management, business information technology, financial management, international business, business computer, technology and electronic commerce management, and economics.

Untitled Document