Accounting


ชื่อหลักสูตร                  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program
                                                                            
ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต
โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ 
  • กลุ่มวิชาแกน 
  • กลุ่มวิชาเอก
  • กลุ่มเอกบังคับ
  • กลุ่มเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี 
การฝึกงาน

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
135 

30
99
48
51
36
15
6
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
             นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) หรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
รายวิชาในหลักสูตร
Download File  
คำอธิบายรายวิชา
Download File 

, Bachelor of Accountancy

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์