Business Computer


ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2556)

Bachelor of Business Administration Program in Business Computing

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ 
B.B.A.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computing)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
(Business Computing)
โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
  • กลุ่มวิชาแกน
  • กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
การฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

133

30
97
48
49
34
15

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)

รายวิชาในหลักสูตร
Download File 
คำอธิบายรายวิชา
Download File

, Bachelor of Business Administration

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์