Business Economics


ชื่อหลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Bachelor of Economics Program in Business Economics
ชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวม
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ 
  • กลุ่มวิชาแกน 
  • กลุ่มวิชาเอก
  • กลุ่มเอกบังคับ
  • กลุ่มเอกเลือก

หมวดวิชาเลือกเสรี 

การฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า


ไม่น้อยกว่า
132

30
96
48
48
33
15
6
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)

รายวิชาในหลักสูตร
Download File
คำอธิบายรายวิชา
Download File

, Bachelor of Economy

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์