International Business (English)


ชื่อหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
Bachelor of Business Administration Program in International Business
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ 
B.B.A.
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration (International Business)
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
(International Business)
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
  • กลุ่มวิชาแกน
  • กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี 
การฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
132

30
96
48
48
33
15
6

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)
รายวิชาในหลักสูตร
Download File
คำอธิบายรายวิชา
Download File

, Bachelor of Business Administration

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์