Marketing


ชื่อหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ 
B.B.A.
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
บธ.บ. (การตลาด)
B.B.A (Marketing)โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
  • กลุ่มวิชาแกน
  • กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
การฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า


ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

132

30
96
48
48

33
15
6

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)
รายวิชาในหลักสูตร
Download File
คำอธิบายรายวิชา
Download File

, Bachelor of Business Administration

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์