Financial Management


ชื่อหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน
Bachelor of Business Administration Program in Financial Management
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ 
B.B.A.
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการเงิน)
Bachelor of Business Administration (Financial Management)
บธ.บ. (การบริหารการเงิน)
B.B.A. (Financial Management)
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
  • กลุ่มวิชาแกน
  • กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
การฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า


ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า132

30
96
48
48

33
15
6หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)
รายวิชาในหลักสูตร
Download File
คำอธิบายรายวิชา
Download File

, Bachelor of Business Administration

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์