Auditing Internal Auditing


ชื่อหลักสูตรหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accountancy
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ 
M.Acc.
บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน)

บช.ม.
M.Acc.
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบุคลากรในวิชาชีพการบัญชี ให้มีความรอบรู้และความเข้าใจในวิชาชีพ โดยเน้นความเป็นสากลด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สามารถเรียนรู้นวัตกรรมทางการบัญชีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถประยุกต์วิทยาการด้านการบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่เป็นสากล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาชีพการบัญชี มีจิตสำนึกต่อจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาการ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านการบัญชีและมีเกรดเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  การศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มีวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ในระบบปกติและระบบพิเศษแผน ก แบบ ก(2) และแผน ข ดังต่อไปนี้
รับจากการสอบคัดเลือกตรงของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 หมวด 5 ข้อ 18 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) 
ระบบการศึกษา
 การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีการจัดการศึกษาเป็น 2 ระบบ ดังนี้
ระบบปกติ ใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นภาคเรียนปกติ 2 ภาค คือ ภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคปลาย 
ระบบพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ เป็นระบบการศึกษาแบบ 2 ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 หมวด 3 ข้อ 11 (รายละเอียดแสดง ในภาคผนวก ค) 
ระยะเวลาการศึกษา
  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องเรียนสำเร็จตามหลักสูตรภายใน 10 ภาคการศึกษาปกติ โดยนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าพ้นสภาพการเป็นนิสิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 หมวด 4 ข้อ 16 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค)

การลงทะเบียนเรียน
นิสิตที่เรียนในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต และอย่างมากไม่เกินภาคการศึกษาละ 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่ต้องลงทะเบียนต่ำกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 หมวด 6 ข้อ 23-30 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จัดการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ
 แผน ก (2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารอย่างเป็นทางการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ประเมิน (Peer review) ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการเห็นชอบ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ฉบับเต็ม
 แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งต้องสอบผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
หมวดวิชา
1.หมวดวิชาแกน
2.หมวดวิชาบังคับ.
3.หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
4.วิทยานิพนธ์
5.การศึกษาอิสระ

รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 

แผน ก (2) หน่วยกิต
12
15
3
12
-

42 หน่วยกิต


แผน ข
12
15
9
-
6

42 หน่วยกิต


รายวิชาในหลักสูตร
Download File
คำอธิบายรายวิชา
Download File

, Master of Accountancy

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์