บุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ


คณะผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.จุลสุชาดา ศิริสม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้อำนวยการ

อ.กิตติพล วิแสง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.พงศธร ตันตระบัณฑิตย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อ.ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม

อ.ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

อ.ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.มลิจันทร์ ทองคำ
หัวหน้าภาควิชาการตลาด

อ.ดร.ชินภัทร คันธพนิต
หัวหน้าภาควิชาบริหารการเงิน

อ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ

อ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.ดร.คมกริช วงศ์แข
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

อ.อมฤต สมพงษ์
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

, บุคลากร

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์