ชื่อบทความวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ งานตีพิมพ์อื่น


ลำดับที่ รายละเอียด ผู้วิจัย ปีที่จัดทำ ประเภท ผู้อ่าน
1 การพยากรณ์การซื้อหนังสือของลูกค้า โดยให้ทฤษฎีเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง*
2562 สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม(Proceeding) 4
71 LEARNING AND GROWTH FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LOGISTICS COMPANIES IN THAILAND
POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES
ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ*
2562 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 42
70 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทโลจิสติกส์ในประเทศไทย การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน
RMUTT Global Business and Economics Review ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562
ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ*
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 14
69 Kittipol, W. and Sa-ngiamvibool, W., 2019, Exudates Detection Using Morphology Mean Shift Algorithm in Retinal Images. IEEE Access (ISI: IF=3.557)
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง*
2562 วารสารวิชาการ(ISI) 10
68 Supapan Saithong-in, Kornchai Phornlaphatrachakorn, Saranya Raksong. The Relationship between Management Accounting Information System Capability and Firm Success: Evidence from Beverage Businesses in Thailand. วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-7933 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2562. หน้า 76-90. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/220116/152245
ผศ.ดร.ศรัญญา รักสงฆ์.*
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 26
67 Sorawit Ngamsutti, Prathanporn Jhundra-indra and Saranya Raksong. Integrated Marketing Communications Strategy and Marketing Factor Affecting Marketing Survival of Fashionable Apparel Businesses in Thailand. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2562. หน้า 230-247. https://www.tci-thaijo.org/index.php/apheitvu/article/view/230255/156741
ผศ.ดร.ศรัญญา รักสงฆ์.*
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 21
66 Suteera Puangpronpitag, University engagement and knowledge-based entrepreneurship development: An empirical study from a UK university, Proceeding of ECIE 2019 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Volume 2, 2019, Pages 834 - 842
Proceeding of ECIE 2019 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์*
2562 สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม(Proceeding) 5
65 2.Suteera Puangpronpitag, Triple Helix Model and Knowledge-Based Entrepreneurship in Regional Engagement: A Case Study of Thai and UK Universities,Procedia Computer Science,Volume 158,2019,Pages 565-572,
3rd WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP "INDUSTRY 4.0 FOCUSED INNOVATION, TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND MANUFACTURE" June 21-23, 2019
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์*
2562 สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม(Proceeding) 3
64 Pankom Sriboonlue, Suteera Puangpronpitag, Towards Innovative SMEs: An Empirical Study of Regional Small and Medium Enterprises in Thailand, Procedia Computer Science,Volume 158,2019,Pages 819-825
3rd WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP "INDUSTRY 4.0 FOCUSED INNOVATION, TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND MANUFACTURE" June 21-23, 2019
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์*
2562 สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม(Proceeding) 29
63 3.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา. (2563). การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม 4.0. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา*
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 6
62 2.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา. (2562). ปัจจัยที่กำหนดการย้ายถิ่นของแรงงานจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชามายังประเทศไทย. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.(TCI1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา*
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 35
61 3) วีรยา ภัทรอาชาชัย, สุมิตา สุขสุวรรณ, มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง. (2562) ผลกระทบของความชำนาญในการทำงานที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของพนักงานบริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการ 11(2), 56-63.
ผศ.ดร.วีรยา ภัทรอาชาชัย*
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 36
60 2) วีรยา ภัทรอาชาชัย, วัชรพงศ์ สีดาน้อย, มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความจงรักภักดีต่อองค์กรกับผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ, 11(2), 74-84.
ผศ.ดร.วีรยา ภัทรอาชาชัย*
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 10
59 1) วิลาวัลย์ เทียมเลิศ, วีรยา ภัทรอาชาชัย, มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง. (2562). ผลกระทบของกลยุทธ์การบริหารพัสดุที่มีต่อ ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ, 11(2), 64-73.
ผศ.ดร.วีรยา ภัทรอาชาชัย*
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 17
58 Kornwika Chaiwong, Kornchai Phornlaphatrachakorn, Karun Pratoom. Social Accounting Implementation and Firm Sustainability: Empirical Evidence from Listed Firms in Thailand วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562. หน้า 1-30. https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/122223/141082
รศ.ดร.การุณย์ ประทุม*
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 15
57 Sarinya Suohatranon, Kornchai Phornlaphatrachakorn, Karun Pratoom. Effecting Factors on Value Chail Costing Capability: An Empircal Evidence of Electronic and Electrical Appliance Businesses in Thailand. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2562. หน้า 114-130. https://www.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/219103/151679
รศ.ดร.การุณย์ ประทุม*
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 14
56 Buathong, T., Sujchaphong, N. and Ruanguttamanun, C.(2019), “The Relationship between Proactive and Responsive Market Orientation, Seven Marketing Activities Lever (7As), and Expectation of Service: An Empirical Evidence from 3-5 star Hotels Business in Thailand” , Journal of Modern Management Science, 12(2), pp. 149 July – December
อ.ดร.นริศรา สัจจพงษ์*
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 34
55 Buathong, T., Sujchaphong, N. and Ruanguttamanun, C.(2019), “The Effect of Seven Marketing Activity Levers (7As) and Expectations of Service on Hotel Service Performance in Thailand”, Human Behavior, Development and Society, ISSN 2651-1762, Vol 20 No 3, September 2019
อ.ดร.นริศรา สัจจพงษ์*
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 29
54 Sorawit Ngamsutti, Prathanporn Jhundra-indra and Saranya Raksong. Integrated Marketing Communications Strategy and Marketing Factor Affecting Marketing Survival of Fashionable Apparel Businesses in Thailand. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2562. หน้า 230-247. https://www.tci-thaijo.org/index.php/apheitvu/article/view/230255/156741
อ.ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์ *
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 15
53 อัมเรศ รินทรามี รัตนาวดี สนธิประสาท และณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ. ผลกระทบของการทำเหมืองข้อมูลทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจขององค์กรของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562. หน้า 31-40. TCI2 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/240332
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท*
2562 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 7