บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
   ศิษย์เก่า ปร.ด.
 หน้าแรก > หลักสูตร ปร.ด. > ศิษย์เก่า
   
 หน้าหลักศิษย์เก่า
 ศิษย์เก่า
 ค้นหาศิษย์เก่า
 ข่าวศิษย์เก่า
 
 
    ศิษย์เก่า กล่าวถึง หลักสูตร & คณะฯ  
 
  Ph.D. Accounting รุ่นที่1  
 
สิ่งที่คาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในคณะการบัญชีและการ
จัดการ

ก่อนเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตในคณะการบัญชีและการจัดการ โดย
เฉพาะสาขาการบัญชีซึ่งเป็นสาขาทีผู้เขียนได้
สมัครสอบไว้ ผู้เขียนคาดว่าสิ่งที่จะได้รับจากการหากผู้เขียนสอบ
ได้คือ องค์ความรู้ใหม่ในเรื่องการบัญชี การสอบบัญชี รวมถึง
การดูแลเอาใจใส่ การบริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพของ
คณะการบัญชีและการจัดการ เนื่องจากผู้เขียนมีความเชื่อว่า
คณะบัญชีและการจัดการมีความพร้อมในทุกๆ ด้านจึงเปิดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาเอกทั้งสองหลักสูตร
คือ การบัญชีและการจัดการ


สิ่งที่ได้รับหลังเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ในคณะการบัญชีและการจัดการ

หลังจากที่ผู้เขียนได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในคณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการบัญชีตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วนั้น สิ่งที่ผู้เขียนคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาได้ปรากฏชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ในเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ คณะฯได้สรรหาคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนโดยไม่ได้คำนึงว่า คณะฯ จะขาดทุนจากการเกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเรียนเชิญคณาจารย์เหล่านั้นมาสอน นอกจากนี้ ในการดูแลเอกใจใส่ คณะฯ ได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตทุกท่านอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีห้องพักส่วนตัวที่สามารถจะนั่งทำงานได้ตลอกทั้งวัน ทั้งคืน เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว กระดาษและการปริ้นงานที่ไม่มีข้อจำกัด รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยบริการ ดูแลเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆ เช่น คุณสมพร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ที่ดูแล รักษาระบบให้ผู้เขียน และนิสิตทุกท่านอย่างไม่เคยบ่น หรือแม้กระทั่ง น้องจุ๋ม ที่คอยดูดฝุ่นในห้องพัก พี่ๆ ยามคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้เมื่อผู้เขียนและเพื่อนๆ นิสิตต้องทำงานกันถึงรุ่งเช้า หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนาม ทำให้ผู้เขียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้รับเลือกให้เข้ามาศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งนี้ ทั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ท่านคณบดี รศ.ดร. ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ และคณาจารย์ของคณะทุกท่าน ที่ทำให้ผู้เขียนพบกับความสำเร็จในวันนี้


การวางแผนการทำงานด้านวิชาการหลังสำเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ


ผู้เขียนวางแผนไว้ว่า ภายในระยะเวลา 1-2 ปี หลังสำเร็จการศึกษา ผู้เขียนจะทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่นอกเหนือจากการเขียนตำรา และเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และถ้าเป็นไปได้ ผู้เขียนจะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เขียนยังมีความใฝ่ฝันที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งสูงสุดของงานวิชาการในระยะเวลา 10 ปี


ดร.กัญญมน วิทยาภูมิ
 
 
  Ph.D. Management รุ่นที่1  
 
สิ่งที่คาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในคณะการบัญชีและการ
จัดการ

ต้องการเรียนรู้ วิธีการวิจัย การสร้างงานวิจัย และ
การเผยแพร่ ตีพิมพ์งานวิจัยในระดับนานาชาติ

สิ่งที่ได้รับหลังเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ในคณะการบัญชีและการจัดการ

เข้าใจถึงวิธีการทำวิจัย
สามารถสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์งานวิจัยในระดับ
นานาชาติได้

การวางแผนการทำงานด้านวิชาการหลังสำเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ

ปีที่ 1-3 ทำงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ.
ปีที่ 4-10 ทำงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รศ.
ปีที่ 10-15 เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ศ.


ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร
 
 

 
     
   
 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422