บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
     
  ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2
ประกาศวันเวลาสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปร.ด. ร่น 5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 [27/07/2554 ,16:07:59]   
  ประกาศ ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2554
ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) ในวันที่  30  กรกฎาคม 255.. [26/07/2554 ,16:07:06]   
  ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554
ปฏิทินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554 [20/05/2554 ,07:05:37] 
  ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554 [19/05/2554 ,05:05:15] 
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท  วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554 [13/05/2554 ,05:05:39] 
  ประกาศเลขที่นั่งสอบวัดคุณสมบัติ ปร.ด.5
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) รุ่น 5  สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 ในระหว่างวันที่ 3 พ.ค.54 ถึง 10 มิ.ย. 54 [28/04/2554 ,06:04:11] 

    166 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422