บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ประกาศเลขที่นั่งสอบวัดคุณสมบัติ ปร.ด.5
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) รุ่น 5  สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 ในระหว่างวันที่ 3 พ.ค.54 ถึง 10 มิ.ย. 54 [28/04/2554 ,06:04:11]   

  ประกาศตารางสอบปลายภาค สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3 /2335
ประกาศตารางสอบปลายภาค สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3/2553 [11/04/2554 ,07:04:25]   
  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนมีนาคม 2554
ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนมีนาคม 2554 [24/03/2554 ,15:03:03] 
  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนมีนาคม 2554
ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนมีนาคม 2554 [24/03/2554 ,14:03:34] 
  ประกาศตารางเรียน นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2553 ระบบพิเศษ
ประกาศตารางเรียน นิสิต ระดับบัณฑึตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2553 ระบบพิเศษ [15/12/2553 ,10:12:33] 
  ประกาศตารางเรียน นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2553 ระบบปกติ
ประกาศตารางเรียน นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2553 ระบบปกติ [15/12/2553 ,10:12:25] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422