บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
     
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ ประจำวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553
ประกาศ ตารางสอบวิทยานิพนธ์ ประจำวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553

 

เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง 306 คณะการบัญชีและการจัดการ ที่ตั้งขามเรียง (ม.ใหม่) [11/10/2553 ,15:10:43]   

  แบบฟอร์มการส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์มการส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ [30/09/2553 ,09:09:48]   
  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

นิสิตหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 6 , รุ่นที่ 7 , รุ่นที่ 9 , รุ่นที่ 10 [30/09/2553 ,09:09:47] 

  ประกาศตารางเรียนนิสิตรดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 / 2553
ประกาศตารางเรียนนิสิตรดับปริญญาโท ภาคเรียนที่  2 / 2553


ห้อง

  • M.Econ รุ่น 5
  • M.M. รุ่น 7
  • M.B.A รุ่น 29 MK IT SM [01/09/2553 ,12:09:57] 
  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท
rong>ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท

  • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
  • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.)
<
[30/08/2553 ,09:08:18] 
  กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์/สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระประจำวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์/สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจำวันเสาร์ที่  28  สิงหาคม  2553  [25/08/2553 ,09:08:57] 

    166 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422