บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์/สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระประจำวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์/สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจำวันเสาร์ที่  28  สิงหาคม  2553  [25/08/2553 ,09:08:57]   

  ประกาศ กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination)นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปร.ด.)รุ่น4
ประกาศ กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination)นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปร.ด.)รุ่น4

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
[19/08/2553 ,16:08:17]   
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ [16/08/2553 ,13:08:29] 
  ประกาศ จากงานบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการการ เรื่องผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์(Thesis) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ จากงานบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการการ เรื่องผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์(Thesis) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [03/08/2553 ,11:08:18] 
  กำหนดการ สานสัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
กำหนดการ สานสัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ในระหว่างวันที่  12-13  มิถุน.. [10/06/2553 ,15:06:52] 

  กำหนดการสอบประมวลความรู้ หมวดข้อเขียน และหมวดปากเปล่า สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)
กำหนดการสอบประมวลความรู้ หมวดข้อเขียน และหมวดปากเปล่า สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) [26/05/2553 ,10:05:18] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422