บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
     
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2553
ตามที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบพิเศษ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต(บช.ม) ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และได้ดำเนินการสอบข้อเขียน.. [28/04/2553 ,17:04:22]   
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษต่อ ป.โท ศูนย์พัฒนาการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2553
ตามที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบพิเศษ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานีและได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในวั.. [28/04/2553 ,17:04:33]   
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2553(เพิ่มเติม)
ตามที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบพิเศษ บัดนี้กระบวนการคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว ขอประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสอบคัดเลือก รายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ให้ผุ.. [28/04/2553 ,17:04:17] 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2553
รายละเอียดข่าว ตามที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบพิเศษ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(.. [28/04/2553 ,17:04:43] 
  ยกเลิกปฏิทินการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2552 และกำหนดวันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ประจำภาคเรียนที่ 3/2552
ยกเลิกปฏิทินการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2552 และกำหนดวันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ที่จะขึ้นสอบในภาคเรียนที่ 3/2552สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [22/03/2553 ,16:03:21] 
  ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมวดข้อเขียน
ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมวดข้อเขียน ครั้งที่ 1  ประจำภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2552  สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) รุ่น 4  สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ [15/03/2553 ,16:03:52] 
    166 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422