บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมวดข้อเขียน
ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมวดข้อเขียน ครั้งที่ 1  ประจำภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2552  สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) รุ่น 4  สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ [15/03/2553 ,16:03:52]   
  ประกาศผลสอบประมวลความรู้ หมวดข้อเขียน
ประกาศผลสอบประมวลความรู้  หมวดข้อเขียน  ครั้งที่ 1  สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  รุ่น 28  ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี [12/02/2553 ,11:02:27]   
  ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารการบัญชีและการจัดการ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท)  ท่านที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการบัญชีและการจัดการ 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและศึกษาคำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับได้  ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
[28/01/2553 ,18:01:17] 
  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการสัมมนาผลงานวิจัยหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ
แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการสัมมนาผลงานวิจัยหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ
ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมศิลาลัย โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม
[15/01/2553 ,16:01:24] 
  ประกาศผลการพิจารณาชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
ประกาศผลการพิจารณาชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
( รายละเอียดดังเอกสารแนบ )
[05/01/2553 ,11:01:48] 
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ [13/12/2552 ,08:12:36] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422