บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ หมวดข้อเขียน ครั้งที่2 นิสิตระดับปริญญาเอก
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)หมวดข้อเขียน ครั้งที่2 นิสิตระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ปร.ด.) รุ่น 3
[05/10/2552 ,14:10:25]   
  ประกาศผลการพิจารณาชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
ประกาศผลการพิจารณาชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
นิสิต บชม.รุ่น 4 รุ่น 6 , กจ.ม.รุ่น 5,  บธ.ม รุ่น 22, รุ่น 27,รุ่น 28
[02/09/2552 ,13:09:39]   
  สืบค้น Thesis และ IS ของคณะฯ (ชื่อเรื่อง กรอบแนวคิด ฯลฯ) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
"สืบค้น Thesis และ IS ของคณะ (ชื่อเรื่อง กรอบแนวคิด ฯลฯ)"
คลิ๊กที่ "สืบค้น Thesis และ IS ของคณะ (ชื่อเรื่อง กรอบแนวคิด ฯลฯ)"
[26/08/2552 ,11:08:28] 
  ประกาศ กำหนดสอบประมวลความรู้ หมวดข้อเขียน และหมวดปากเปล่า สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประกาศ กำหนดสอบประมวลความรู้ หมวดข้อเขียน และหมวดปากเปล่า สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) [20/08/2552 ,14:08:09] 
  ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 สำหรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(ศ.ม.) [18/08/2552 ,11:08:44] 
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโทส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการบัญชีและการจัดการ
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโทส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการบัญชีและการจัดการ  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ [05/08/2552 ,16:08:55] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422