บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556
m [09/04/2556 ,15:04:48]   
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
[09/04/2556 ,09:04:34]   
  ประกาศกำหนดสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตระดับปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) รุ่น 7
ประกาศกำหนดสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตระดับปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) รุ่น 7

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) [04/04/2556 ,11:04:30] 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [19/03/2556 ,14:03:11] 
  ประกาศ กำหนดการส่งวิทยานิพนธ์เพื่อขอขึ้นสอบ 3 บท 5 บท ประจำภาคเรียนที่ 3/2555
เรียน นิสิตระดับปริญญาโท หากนิสิตท่านใดประสงค์ทีี่จะขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 3 บท 5 บท ในภาคเรียนที่  3/2555 ให้ส่งเล่มพร้อมเอกสาร ภายในวันที่  4  เมษายน  2556  เวลา  16.30  น.  ที่สำนักงานบัณฑิตศ.. [15/03/2556 ,12:03:07] 
  ประกาศกำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3 บท) นิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 10 มกราคม 2556
ประกาศกำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3 บท) นิสิตระดับปริญญาโท เวลา  13.00-20.30  น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง) [07/01/2556 ,08:01:41] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422