บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ)ประภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555
[26/11/2555 ,09:11:44]   
  ประกาศ กำหนดการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อขอขึ้นสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 ให้ส่งเล่มวันสุดท้าย คือ วันที่ 16 ธันวาคม 2555
ประกาศ หากนิสิตระดับปริญญาโท ท่านใดประสงค์จะส่งเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อขอขึ้นสอบ 3 บท 5 บท ในภาคเรียนที่  2/2555  ให้ส่งเล่มวันสุดท้าย  คือ วันที่  16  ธันวาคม  2555  เวลา  16.30  น. ที่งา.. [19/11/2555 ,14:11:10]   
  ประกาศกำหนดการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2555
หากนิสิตท่านมีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 2555 ให้ดำเนินการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และผลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ณ บัณฑิตวิทยาลัยให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ที่  2 พฤศจิกายน 2555 ก่อนเวลา 16.30 .. [17/10/2555 ,14:10:43] 
  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนกันยายน 2555
ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนกันยายน 2555 ให้นิสิตที่ผ่านการพิจารณาติดต่อคณะกรรมการควบคุมฯ และติดต่อขอรับสมุดบันทึกสำหรับนิสิตเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ (สี.. [10/10/2555 ,11:10:34] 
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555
ตารางสอบวันเสาร์ที่  15  กันยายน 2555 เวลา  09.00 -15.00 น. ณ ห้อง  Ph.d.3  อาคาร 2 ชั้น  2  คณะการบัญชีและการจัดการ [10/09/2555 ,11:09:26] 
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 14 กันยายน 2555
ตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่  14  กันยายน  2555  เริ่มสอบเวลา  13.00-17.00  น .ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง) [06/09/2555 ,11:09:59] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422