บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ประกาศกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) นิสิตระดับปริญญาเอก รุ่น 6 ครั้งที่ 2
นิสิตที่ประสงค์จะขึ้นสอบวัดคุณสมบัติ   (QE) ครั้งที่  2  ติดต่อขอรับแบบขอสมัครสอบได้ที่งานบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ   รายละเอียดตามไฟล์แนบ [25/07/2555 ,16:07:56]   
  ประกาศกำหนดวันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อขอขึั้นสอบ ในภาคเรียนที่ 1/2555
เรียน  นิสิตระดับปริญญาโททุกท่าน

 

                         หากนิสิตท่านใดประสง.. [25/07/2555 ,08:07:03]   

  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

 

 ให้นิสิตที่หัวข้อผ่านการพิจารณาติดต่อคณะกรรมการควบคุมฯ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป [19/07/2555 ,16:07:40] 

  ประกาศตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2555
ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ในวันพุธที่  25 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้องประชุม1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง) [17/07/2555 ,10:07:03] 
  ประกาศตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2555
ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ในวันอาทิตย์ที่  22 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้อง  Ph.d. 3  อาคาร 2 ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง)

 

  [17/07/2555 ,10:07:49] 

  ประกาศตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2555
ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ในวันเสาร์ที่  21  กรกฎาคม 2555 เวลา  17.00 21.00 น. ณ ห้อง Ph.d.3  อาคาร 2 ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) [17/07/2555 ,10:07:06] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422