บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
     
  ตารางเรียน บธ.ม.42 ระบบปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559
ตารางเรียน บธ.ม.42 ระบบปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 [19/12/2559 ,14:12:04]   
  ตารางเรียน ศ.ม. รุ่น 17 ระบบปกติ และ รุ่น 18 ระบบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2559
ตารางเรียน ศ.ม. รุ่น 17 ระบบปกติ และ รุ่น 18 ระบบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2559 [19/12/2559 ,14:12:11]   
  ตารางเรียน บช.ม. รุ่น 24(ระบบปกติ) และรุ่น 25 (ระบบพิเศษ) สาขาวิชาการสอบัญชีและตรวจสอบภายใน ภาคเรียนที่ 2/2559
ตารางเรียน บช.ม. รุ่น 24(ระบบปกติ) และรุ่น 25 (ระบบพิเศษ) สาขาวิชาการสอบัญชีและตรวจสอบภายใน ภาคเรียนที่ 2/2559 [19/12/2559 ,13:12:37] 
  ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาเอก รุ่น 10
ประกาศตารางเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก รุ่น 10 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 [10/04/2558 ,09:04:32] 
  เลื่อนวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศ

 

ขอเลื่อนวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ซึ่งเดิมคณะฯกำหนดให้เป็นวันที่ 26 ธันวาคม 2556

ขอเปลี่ยนแปลงวันวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 โดยจะแจกตารางเรียนแ.. [13/12/2556 ,09:12:33] 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ และรับบพิเศษ) และปริญญาเอก (ระบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ และระบบพิเศษ) และปริญญาเอก (ระบบปกติ)  ประจำปีการศึกษา 2557 [25/11/2556 ,10:11:42] 
    166 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422