บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยงบประมาณปี 2555 นิสิตระดับปริญญาโท (รอบ 3)
ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อในประกาศผลพิจารณาทุนจัดทำเอกสารเบิกงวดที่ 1 รายละเอียดดังเอกสารแนบ [11/06/2555 ,14:06:17]   
  ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยงบประมาณปี 2555 ป.โท (รอบ 3)
ให้นิสิตที่มีรายชื่อในประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัย งบประมาณปี 2555 จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนงวดที่ 1 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ [11/06/2555 ,13:06:54]   
  ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยงบประมาณปี 2555 ป.เอก
ให้บุคคลที่มีรายชื่อในประกาศจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย งวดที่ 1 รายละเอียดดังเอกสารแนบ [11/06/2555 ,13:06:46] 
  ประกาศกำหนดการส่งเล่มและเอกสารประกอบการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท รอบสอบวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2555
เรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน

 

                          ด้วยทางสำนักบริหารหลั.. [05/06/2555 ,16:06:30] 

  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
[29/05/2555 ,11:05:16] 
  ประกาศผลการพิจารณาหัววิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ นิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และแต่งคั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  นิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 [17/05/2555 ,14:05:52] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422