บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ตารางเรียนนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 1/2555
ตารางเรียนนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 1/2555 [17/05/2555 ,08:05:30]   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ QE ประจำภาคฤดูร้อน 2554 หลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.6)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ QE ประจำภาคฤดูร้อน 2555 สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.6) [02/05/2555 ,16:05:50]   
  ประกาศกำหนดการสอบเค้าโครง/สอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
ตารางสอบเค้าโครง/สอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เริ่มเวลา 13.00 น. ห้อง  Ph.d. 3  อาคาร 2 ชั้น

 

คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) [05/04/2555 ,16:04:35] 

  ประกาศกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  ครั้งที่ 1 สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)  รุ่น 6 สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ [05/04/2555 ,15:04:42] 
  ประกาศผลพิจารณาทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ประจำปีงบประมาณ 2555
ให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนวิจัยงวดที่ 1 ภายใน 30 มีนาคม 2555 [26/03/2555 ,15:03:14] 
  เอกสารประกอบการเบิกทุนวิจัยงวดที่ 1 ป.โท งบประมาณปี 2555
ให้นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนวิจัยงวดที่ 1 [26/03/2555 ,10:03:13] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422