บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
     
  ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555
ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันเสาร์ที่  14 มกราคม 2555  ณ ห้อง  Ph.d.3 อาคาร 2 ชั้น  2 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) [10/01/2555 ,12:01:05]    0ˆ1จจ0ˆ60†1 1944 ก่0‡10ˆ5จฆก์
  ประกาศกำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 29 ธันวาคม 2554
ประกาศกำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท  วันที่  29  ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร [28/12/2554 ,09:12:18]    0ˆ1จจ0ˆ60†1 2037 ก่0‡10ˆ5จฆก์
  ประกาศตารางสอบปลายภาคสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศตารางสอบปลายภาคสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่  2/2554 [16/12/2554 ,11:12:21]  0ˆ1จจ0ˆ60†1 2046 ก่0‡10ˆ5จฆก์
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555
ให้นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555

 

จัดทำสัญญาการรับทุนและเอกสารขออนุมัติเบิกงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จตั้งแต่บัดนี้ - 6 มกราคม .. [14/12/2554 ,16:12:54]  0ˆ1จจ0ˆ60†1 3480 ก่0‡10ˆ5จฆก์

  ประกาศกำหนดสอบวัดคุณสมบัติ (QE) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) รุ่น 5 ครั่งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศ กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ QE หมดอข้อเขียน สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.5) ครั่งที่ 3 [30/11/2554 ,15:11:17]  0ˆ1จจ0ˆ60†1 3184 ก่0‡10ˆ5จฆก์
  ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ หมวดข้อเขียนและหมวดปากเปล่า นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) 5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ หมวดข้อเขียนและหมดปากปล่าว ครั่งที่ 2  นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.5 [18/11/2554 ,09:11:11]  0ˆ1จจ0ˆ60†1 3113 ก่0‡10ˆ5จฆก์
    157 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422