บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
     
  ประกาศผลการพิจารณาหัววิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) เข้าประขุมเดือนกุมภาพันธ์ 2555 [28/02/2555 ,13:02:44]    0ˆ1จจ0ˆ60†1 2245 ก่0‡10ˆ5จฆก์
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
v>

ตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) หลักสูตรเศราฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ในระหว่างวันที่ 5  กุมภาพันธ์ พ.. [02/02/2555 ,15:02:02]    0ˆ1จจ0ˆ60†1 2389 ก่0‡10ˆ5จฆก์

  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
ตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) หลักสูตรเศราฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ในระหว่างวันที่ 4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255.. [02/02/2555 ,15:02:40]  0ˆ1จจ0ˆ60†1 2166 ก่0‡10ˆ5จฆก์
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ของบริษัท ปตท.
ด้วยบริษัทปตท. มีความประสงค์ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ระดับป.โท และป.เอก  ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ [01/02/2555 ,12:02:46]  0ˆ1จจ0ˆ60†1 2262 ก่0‡10ˆ5จฆก์
  ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555
ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จะดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2555

 

เรื่อง การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29-30 ส.ค. 55 ณ โรงแรม Pullman จ.ขอนแก่น

จึงขอเชิ.. [01/02/2555 ,12:02:10]  0ˆ1จจ0ˆ60†1 2121 ก่0‡10ˆ5จฆก์

  ขอเรียนเชิญร่วมงานและร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ
ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส.ได้จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาและนานาชาติ เรื่อง การจัดการชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ พร้อมนำเส.. [01/02/2555 ,12:02:17]  0ˆ1จจ0ˆ60†1 2113 ก่0‡10ˆ5จฆก์
    165 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422