บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

  [ตรึงแนว] หัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1-รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  [ตรึงแนว] การเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [ตรึงแนว] ประกาศถึงนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5   [14/09/2552 ,16:18:39]
  [ตรึงแนว] ตรวจสอบรายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งหมด สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทเพื่อใช้ในการทำหัวข้อวิทยานิพนธ์  ปรับปรุง 27/7/56   [20/06/2555 ,16:37:39]
     
  ประกาศกำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 29 ธันวาคม 2554
ประกาศกำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท  วันที่  29  ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร [28/12/2554 ,09:12:18]    อ่าน 1544 ครั้ง
  ประกาศตารางสอบปลายภาคสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศตารางสอบปลายภาคสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่  2/2554 [16/12/2554 ,11:12:21]    อ่าน 1566 ครั้ง
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555
ให้นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555

 

จัดทำสัญญาการรับทุนและเอกสารขออนุมัติเบิกงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จตั้งแต่บัดนี้ - 6 มกราคม .. [14/12/2554 ,16:12:54]  อ่าน 2392 ครั้ง

  ประกาศกำหนดสอบวัดคุณสมบัติ (QE) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) รุ่น 5 ครั่งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศ กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ QE หมดอข้อเขียน สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.5) ครั่งที่ 3 [30/11/2554 ,15:11:17]  อ่าน 2178 ครั้ง
  ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ หมวดข้อเขียนและหมวดปากเปล่า นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) 5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ หมวดข้อเขียนและหมดปากปล่าว ครั่งที่ 2  นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.5 [18/11/2554 ,09:11:11]  อ่าน 2021 ครั้ง
  ประกาศกำหนดสอบวัดคุณสมบัติ (QE) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) รุ่น 5 ประจำภาคเรียนที่ 2/2553
ประกาศกำสอบวัดคุณสมบัติ (QE) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 5 ปีการศึกษา2/2554 [15/11/2554 ,16:11:28]  อ่าน 2075 ครั้ง
    156 รายการ  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422