บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
     
  ขอเรียนเชิญร่วมงานและร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ
ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส.ได้จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาและนานาชาติ เรื่อง การจัดการชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ พร้อมนำเส.. [01/02/2555 ,12:02:17]   
  ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันพฤหัสบดีที่  19  มกราคม  2555  เวลา 08.30 น. ณ ห้อง ประชุม1 ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง) [16/01/2555 ,14:01:46]   
  ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555
ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 ณ ห้อง  Ph,d,3 (อาคาร 2 ชั้น 2) คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) [10/01/2555 ,12:01:32] 
  ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555
ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันเสาร์ที่  14 มกราคม 2555  ณ ห้อง  Ph.d.3 อาคาร 2 ชั้น  2 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) [10/01/2555 ,12:01:05] 
  ประกาศกำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 29 ธันวาคม 2554
ประกาศกำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท  วันที่  29  ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร [28/12/2554 ,09:12:18] 
  ประกาศตารางสอบปลายภาคสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศตารางสอบปลายภาคสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่  2/2554 [16/12/2554 ,11:12:21] 
    166 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422