บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
     
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555
ให้นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555

 

จัดทำสัญญาการรับทุนและเอกสารขออนุมัติเบิกงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จตั้งแต่บัดนี้ - 6 มกราคม .. [14/12/2554 ,16:12:54]   

  ประกาศกำหนดสอบวัดคุณสมบัติ (QE) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) รุ่น 5 ครั่งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศ กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ QE หมดอข้อเขียน สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.5) ครั่งที่ 3 [30/11/2554 ,15:11:17]   
  ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ หมวดข้อเขียนและหมวดปากเปล่า นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) 5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ หมวดข้อเขียนและหมดปากปล่าว ครั่งที่ 2  นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.5 [18/11/2554 ,09:11:11] 
  ประกาศกำหนดสอบวัดคุณสมบัติ (QE) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) รุ่น 5 ประจำภาคเรียนที่ 2/2553
ประกาศกำสอบวัดคุณสมบัติ (QE) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 5 ปีการศึกษา2/2554 [15/11/2554 ,16:11:28] 
  เอกสารประกอบการเบิกทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา( ป.เอก) ปีงบประมาณ 2554
นิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณ ปี 2554  ให้โหลดเอกสารประกอบการเบิกจ่าย งวด 2 และ 3 ได้ดังนี้ [11/11/2554 ,17:11:44] 
  เอกสารประกอบการเบิกทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา( ป.โท) ปีงบประมาณ 2554
นิสิตที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554 ให้โหลดเอกสารประกอบการเบิกทุนงวด 2 และ 3 ได้ในเอกสารแนบ [11/11/2554 ,17:11:58] 
    166 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422