บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  เอกสารประกอบการเบิกทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา( ป.โท) ปีงบประมาณ 2554
นิสิตที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554 ให้โหลดเอกสารประกอบการเบิกทุนงวด 2 และ 3 ได้ในเอกสารแนบ [11/11/2554 ,17:11:58]   
  ประกาศทุนสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณ ปี 2555
ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ  ทุนอุดหนุนและส่งเสริมงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 [11/11/2554 ,15:11:30]   
  ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ เรื่อง ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณปี 2555
ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย  งบประมาณเงินรายได้  ประจำปี  พ.ศ. 2555 

 

ให้นิสิตจัดส่งข้อเสนอภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2554  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ [10/11/2554 ,15:11:29] 

  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนตุลาคม 2554
ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) ระบบปกติ และระบบพิเศษ ประจำเดือนต.. [31/10/2554 ,15:10:37] 
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ [28/10/2554 ,10:10:27] 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนภูมิพล สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
 

 

  [28/10/2554 ,10:10:44] 

    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422