บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
   ระดับปริญญาโท
 หน้าแรก > ระดับปริญญาโท > บัญชีมหาบัณฑิต
   
  หลักสูตร (บธ.ม.)
  สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
    สาขาวิชาการจัดการการตลาด
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
   
  หลักสูตร (บช.ม.)
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  หลักสูตร (กจ.ม.)
  การจัดการมหาบัณฑิต
  หลักสูตร (ศ.ม.)
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 
 การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 
 ข้อมูลนิสิต
 
 ศิษย์เก่า
     
 
   
 
 หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต
 
 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบุคลากรในวิชาชีพการบัญชี ให้มีความรอบรู้และความเข้าใจในวิชาชีพ โดยเน้นความเป็นสากลด้านบริหารและจัดการธุรกิจ สามารถเรียนรู้นวัตกรรมทางการบัญชีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถประยุกต์วิทยาการด้านการบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่เป็นสากล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
2.เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยให้เกิดนวัตกรรมและทฤษฎีใหม่ ที่มีคุณค่าทางวิชาการบัญชีทั้งในระดับประเทศและสากล
3.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสำนึกต่อจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาการ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านการบัญชี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2541 ตามข้อบังคับหมวด 5 ข้อที่ 16 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มีวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ในระบบปกติและระบบพิเศษแผน ก แบบ ก(2) และแผน ข ดังต่อไปนี้
1.รับจากการสอบคัดเลือกตรงของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2541 ตามข้อบังคับหมวด 5 ข้อที่ 17 (รายละเอียดในภาคผนวก ค )

ระบบการศึกษา
การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีการจัดการศึกษาเป็น 2 ระบบ ดังนี้
1.ระบบปกติ ใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นภาคเรียนปกติ 2 ภาค คือ ภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคปลายตามข้อบังคับหมวด 5 ข้อที่ 12.1 (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
2.ระบบพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ เป็นระบบการศึกษาแบบ 2 ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2541 ตามข้อบังคับหมวด 5 ข้อที่ 12.2 (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
 
   
 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422