บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
   ระดับปริญญาโท
 หน้าแรก > ระดับปริญญาโท > สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   
  หลักสูตร (บธ.ม.)
  สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
    สาขาวิชาการจัดการการตลาด
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
   
  หลักสูตร (บช.ม.)
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  หลักสูตร (กจ.ม.)
  การจัดการมหาบัณฑิต
  หลักสูตร (ศ.ม.)
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 
 การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 
 ข้อมูลนิสิต
 
 ศิษย์เก่า
     
 
   
 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 
 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบุคลากรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ให้มีความรอบรู้และความเข้าใจในศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการ และบริหารธุรกิจ โดยเน้นความเป็นสากลด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ และบริหารธุรกิจ สามารถเรียนรู้นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการ และบริหารธุรกิจ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถประยุกต์วิทยาการด้านการจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่เป็นสากล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
2.เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยให้เกิดนวัตกรรมและทฤษฎีใหม่ ที่มีคุณค่าทางวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจทั้งในระดับประเทศและสากล
3.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสำนึกต่อจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาการ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
2.ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2541 ตามข้อบังคับหมวด 5 ข้อที่ 16 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
3.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ถ้าไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ต้องเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐานตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ในระบบพิเศษแผน ก แบบ ก(2) และแผน ข ดังต่อไปนี้
1.รับจากการสอบคัดเลือกตรงของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2541 ตามข้อบังคับหมวด 5 ข้อที่ 17 (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
3.สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่คณะการบัญชีและการจัดการกำหนด

ระบบการศึกษา
การศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีการจัดการศึกษาเป็น 2 ระบบ ดังนี้
1.ระบบพิเศษ (เรียนในเวลาปกติ) ใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นภาคเรียนปกติ 2 ภาค คือ ภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคปลาย ตามข้อบังคับหมวด 5 ข้อที่ 12.1 (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
2.ระบบพิเศษ (เรียนในเวลาเรียนเสาร์-อาทิตย์) เป็นการจัดการศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ เป็นระบบการศึกษาแบบ 2 ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2541 ตามข้อบังคับหมวด 5 ข้อที่ 12.2 (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
 
   
 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422