บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
   ระดับปริญญาโท
 หน้าแรก > ระดับปริญญาโท > การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท
   
  หลักสูตร (บธ.ม.)
  สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
    สาขาวิชาการจัดการการตลาด
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
   
  หลักสูตร (บช.ม.)
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  หลักสูตร (กจ.ม.)
  การจัดการมหาบัณฑิต
  หลักสูตร (ศ.ม.)
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 
 การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 
 ข้อมูลนิสิต
 
 ศิษย์เก่า
     
 
   
 
   
 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422