บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
   ระดับปริญญาเอก
 หน้าแรก > หลักสูตร ปร.ด.
   
  หลักสูตร ปร.ด.
   สาขาการบัญชี
   สาขาการจัดการ
   สาขาการตลาด

 การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 
 ข้อมูลนิสิต
 
       สาขาการบัญชี
 
       สาขาการจัดการ
 
       สาขาการตลาด
 
 ศิษย์เก่า
   
 
   
 
 PhD Program
 
   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดดำเนินการสอนในหลายหลักสูตร ที่มุ่งประยุกต์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ เข้ากับวิชาชีพด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (Ph.D. Accounting) สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D. Management) และสาขาการตลาด (Ph.D. Marketing) ที่กำลังจะเปิดในภาคการศึกษาหน้าปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
ปรัชญา ปณิธาน
        คณะการบัญชีและการจัดการ มุ่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และสร้างสรรค์วิทยาการด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้

วิสัยทัศน์
        คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นทางด้านคุณภาพการเรียนการสอน ศักยภาพการพัฒนางานวิจัย และความเป็นเลิศในการบริการวิชาการทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศษศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
        1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี (หลักสูตร ปรด.การบัญชี) และทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(หลักสูตร ปรด.การจัดการ)
        2.ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        3.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
        4.เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา พิจารณาแล้วให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้


   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        ที่ตั้งในเมือง
        ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
        โทรศัพท์ 0-4371-1415
        โทรสาร. 0-4372-1193

        ที่ตั้งขามเรียง
        ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
        โทรศัพท์ 0-4375-4333-40 ต่อ 3410
        มือถือ 083-3278983
        Email : apply@acc.msu.ac.th
        โทรสาร. 0-4375-4222


    *** หรือที่ รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
        โทรศัพท์ 08-9841-3893 
   
 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422