บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
   ระดับปริญญาเอก
 หน้าแรก > หลักสูตร ปร.ด. > สาขาการบัญชี
   
  หลักสูตร ปร.ด.
   สาขาการบัญชี
   สาขาการจัดการ
   สาขาการตลาด

 การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 
 ข้อมูลนิสิต
 
       สาขาการบัญชี
 
       สาขาการจัดการ
 
       สาขาการตลาด
 
 ศิษย์เก่า
   
 
   
 
PhD Program (Accounting)
 
 
 
รายละเอียดหลักสูตร
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดดำเนินการสอน การศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (Ph.D. Accounting) มีการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี (10 ภาคการศึกษา) โดยนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต

ระบบปกติ (เรียนเต็มเวลา)  จำนวนรับเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2553
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการบัญชี
แผน ก แบบ ก(2)                                                5   คน


 
   
 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422