บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
   ระดับปริญญาเอก
 หน้าแรก > หลักสูตร ปร.ด. > สาขาการตลาด
   
  หลักสูตร ปร.ด.
   สาขาการบัญชี
   สาขาการจัดการ
   สาขาการตลาด

 การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 
 ข้อมูลนิสิต
 
       สาขาการบัญชี
 
       สาขาการจัดการ
 
       สาขาการตลาด
 
 ศิษย์เก่า
   
 
   
 
 PhD Program (Marketing)
 
 
 
* จะเปิดรับสมัครในปีการศึกษาถัดไป


 
   
 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422