บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
   ระดับปริญญาเอก
 หน้าแรก > หลักสูตร ปร.ด. > การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก
   
  หลักสูตร ปร.ด.
   สาขาการบัญชี
   สาขาการจัดการ
   สาขาการตลาด

 การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 
 ข้อมูลนิสิต
 
       สาขาการบัญชี
 
       สาขาการจัดการ
 
       สาขาการตลาด
 
 ศิษย์เก่า
   
 
   
 
 การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก
 
 
* จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครตรง 15 พ.ย. 2552 ถึง 15 มี.ค. 2553

* จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครทางไปรษณีย์ 15 พ.ย. 2552 ถึง 13 มี.ค. 2553

* ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปณ.โนนศรีสวัสดิ์ 44000

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
* หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการจัดการ
      - ใบสมัครชุดละ      500  บาท
      - ค่าสมัคร           1,000  บาท

(สั่งซื้อทางไปรษณีย์ชำระค่าฝากส่งเพิ่ม 30 บาท) 
   
 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422