บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างสำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย
 

รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
 
     
 
อาจารย์ ดร.การุณย์ ประทุม
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
 
     
 
อาจารย์ ดร.ศรัญญา รักสงฆ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย
 
   

 
สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย

กลุ่มงานที่1
กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา
   
กลุ่มงานที่2
กลุ่มงานบริหารการวิจัย
นางกิรินดา ไชยศรีสุทธิ์ นางชลธิชา แสงไชยา นายสถาพร มิอามาตร นางสาวณัฐธกานต์ จันดาโชติ
   

 

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422