Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ระดับมัธยมตอนปลาย และ (ปวช.)
  ตอบปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์
  การใช้โปรแกรม PowerPoint 2010
  การใช้โปรแกรม Word 2010
  ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน
  การนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  ตอบปัญหาทางบัญชี
  ตอบปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์
  การแข่งขันโต้วาที
  การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์
  การประกวดเรียงความ
  การประกวดหมอลำกลอน
  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

ระดับปริญญาตรี (ทั่วประเทศ)
  ตอบปัญหาทางบัญชี
  ตอบปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ (ชั้นปีที่ 1-2)
  ตอบปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ (ชั้นปีที่ 3-4)
  แผนธุรกิจของดีเมืองตักสิลา
  การแข่งขันโต้วาที
  การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์
  การประกวดเรียงความ
  การประกวดหมอลำกลอน
  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (Windows Based Application)

  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ ( Web Based Application)
  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

นิสิตคณะการบัญชีฯมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

สำหรับ ผู้ดูแลโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ รูปกิจกรรม  
การแข่งขัน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (Web Based Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลำดับที่
ชื่อคณะที่เรียน
ชื่อ-สกุล
ผู้ควบคุม
1คณะการบัญชีและการจัดการนาย ศตวรรษ รัชชุศิริ
นาย สัตคม แสงศร
นางสาว จิรภา บัวมาศ

วีรวัฒน์ มะเสนา2คณะการบัญชีและการจัดการนาย ธเนตร์ ขันแก้ว
นางสาว สุนิสา ศิริเย็น
นางสาว นาตยา อาษาขันธ์

อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง3คณะการบัญชีและการจัดการนาย ธำรงค์ศักดิ์ สมโคกกรวด
นางสาว ศีตลา งามนาเสียว
นางสาว เสาวนีย์ นาคศรีพรหม

อาจารย์ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ4คณะวิทยาการสารสนเทศนาย อนุชิต เมืองดู่
นาย ชนะฤทธิ์ ปรีดามนต์
นาย พชร ฉางรัมย์

อนุชิต เมืองดู่5คณะการบัญชีและการจัดการนาย อานนท์ พูลวัจนาวนิช
นาย ณัฐพงษ์ ประกอบดี
นางสาว นฤมล นามหาพิศม์

ณัฐอาภา สัจจวาที6คณะการบัญชีและการจัดการนางสาว สุพรรณี จันทะบุดดา
นาย บรรลือ คำสาริรักษ์
นาย สงคราม กลิ่นดวง

ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ7คณะการบัญชีและการจัดการนาย ทศพล นิยมพรอ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ8คณะการบัญชีและการจัดการนาย นฤดม โคธนู
นาย จักรี จันทร์แสง
นาย สุขสัน ทับศรี

อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ9คณะการบัญชีและการจัดการนาย เตชสิทธิ์ สิงห์โตงาม
นาย ธนากร ธรรมิยะ
นาย สิทธิศักด์ เสนารัตน์

อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ10คณะการบัญชีและการจัดการนางสาว นันทวัน ฝ่ายสงฆ์
นางสาว อัจจิมา อินทรวิเชียร
นางสาว กิ่งกานต์ มโนบาล

นางสาว สงกรานต์ สีดารักษ์
/2
 

 

 

 Copyrigth©2012 MBS FESTIVAL คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
|

พัฒนาโดย
นายธเนตร์ ขันแก้ว std54010971570@acc.msu.ac.th