img

กิจกรรมโครงการอบรม เรื่อง การใช้ระบบคิวอัจฉริยะสำหรับชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองมหาสารคาม และชุนชนวัดสามัคคี เทศบาลเมืองมหาสาคามโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : ระบบคิวอัจฉริยะสำหรับชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม
ได้นิสิตใน "รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน" จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบคิวอัจฉริยะสำหรับชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองมหาสารคาม และชุนชนวัดสามัคคี เทศบาลเมืองมหาสาคาม
ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการใช้แอพพลิเคชั่นระบบจองคิวผู้ป่วยนอกโรงพยาลบาลมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคิวอัจฉริยะในการจัดการ
การนัดหมาย การจองคิวขึ้นมาใช้ในโรงพยาบาลมหาสารคาม และนำไปแนะนำให้กับคนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามให้เข้าใจและสามารถใช้ระบบคิวอัจฉริยะในการเข้าถึงการบริการ
ด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการหลักสูตรเข้ากับการบริการชุมชน

โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์พิชิต พรรณะ นักวิชาการ​คอมพิวเตอร์​ โรงพยาบาลมหาสารคาม มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบคิวอัจฉริยะให้กับ
นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน กลุ่มที่ 66 จำนวน 93 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

Comments

Search