โครงการอบรม

โครงการอบรมบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง

การเสวนาการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคในยุค COVID-19 ให้ทะลุเป้า
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564


โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร

เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

Team

คณะกรรมการดำเนินการ บริการวิชาการ

ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม

พิษณุ คุณชื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กัญญารัตน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย

บุคลากร

นฤมล พันธุชา

นักวิชาการเงินและบัญชี

Contact Us

Academic Service

งานบริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
มหาสารคาม 44150

phitsanu.k@acc.msu.ac.th

043-754333 ต่อ 5645