"หลักสูตร การใช้งาน Google Apps for Education สำหรับการจัดการงานสำนักงาน"ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 301 คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)


เงื่อนไขสำหรับผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม
......................................................
1.ศูนย์บริการวิชาการได้บริการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน หากผู้เข้าอบรมประสงค์จะนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาอบรมด้วยตนเอง ท่านจะต้องลงโปรแกรมมาให้เรียบร้อย
2.ศูนย์บริการวิชาการจะไม่มีการแจก “โปรแกรม และ/หรือ “ปลั๊กอิน” ที่ใช้ในการอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น
3.ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่ระบบรับสมัครที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ หากผู้สมัครแล้วประสงค์จะ “ยกเลิก”
การเข้าร่วมอบรม ท่านจะต้องแจ้งแก่ศูนย์บริการวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ได้ที่ โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 หรือ E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนอบรม ตรวจสอบรายชื่อ ประวัติวิทยากร ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ สถานที่พัก

รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ที่สนใจการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการงานสำนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 60 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันอบรม : ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562
     สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

     อบรมวันที่ 1 (วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562)
     1. หลักการประมวลผลแบบ Cloud เบื้องต้น
     2. Google Drive
          Google Drive ผ่านเว็บ Browser/ ผ่าน application/ การติดตั้ง Google Drive ในเครื่อง
          คอมพิวเตอร์ การแบ่งปันไฟล์ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ การ Download ไฟล์จากอีเมล์เข้าสู่ Google Drive อัตโนมัติ
     3. Google Calendar
          การสร้างนัดหมาย ตารางงาน และการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์/SMS การนำปฏิทินอื่นๆ มาใช้ร่วมกัน
     4. Google Photo
          การบันทึกรูปภาพอัตโนมัติจากโทรศัพท์มือถือเข้า google photo
     5. Google Doc
          การใช้ function การพิมพ์จากเพียงพูด
          การแทรก Object จากโลกออนไลน์เข้าสู่เอกสาร Doc
          การใช้ตัวอักษรแบบไทย Sarabun
          การสร้างสารบัญเนื้อหาพร้อมเลขหน้าโดยอัตโนมัติ(Table of content)
          การแบ่งปันเอกสาร และการทำงานร่วมกัน
          การใช้ไฟล์ร่วมกันกับ Microsoft Word
     6. Google Sheet
          การใช้ไฟล์ร่วมกันกับ Microsoft Excel
          การติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ในแต่ละ Cell

     อบรมวันที่ 2 (วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562)
     1. Google Slide
          การนำ VDO จาก Youtube มาใช้ร่วมกันกับ Slide/ การแทรก Icon สวย ๆ จาก Add on
          การใช้งานร่วมกันกับ Microsoft Power Point
     2. Google Form
          การสร้างฟอร์มสำหรับสำรวจข้อมูล/แบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
          การสร้างข้อคำถามในลักษณะต่างๆ
          การแสดงผลการตอบแบบสอบถาม
          การสร้าง QR Code สำหรับงานเอกสารออนไลน์
     3. Google Site สร้าง website ส่วนตัวหรือ Website องค์กรได้อย่างมืออาชีพ
          การสร้างหน้าสำหรับแสดงผลข้อมูลจาก Google App ต่าง ๆ เช่น google sheet/google form/youtube เป็นต้น
          การเชื่อมโยงหน้าเพจต่างๆ
          การเผยแพร่เนื้อหาเว็บไซต์ในโลกออไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 40 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ประวัติวิทยากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก


วุฒิการศึกษา

     ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (คอมพิเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
     ระดับปริญญาโท วท.ม.(ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     ระดับปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการการตลาด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

     2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     2550 - 2555 อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
     2547 อาจารย์ผู้ช่วย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
     2546 Programmer บริษัท แปซิฟิค เนจเวนเจอร์ จำกัด กรุงเทพฯ
     2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบโครงการ E-learning คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม


ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4425
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1
E-mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2018 by Teerasak