เกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผล

          คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำซึ่งเป็น ศูนย์รวมทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในระดับประเทศ โดยมีมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในระดับสากล ปัจจุบันคณะฯ ได้เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร และสถานที่ รวมถึงประสบการณ์ในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนิสิต อาจารย์ และนักวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการจัดประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายและนิสิตระดับปริญญาตรีได้มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัยหรือโครงการที่สร้างสรรค์ทางวิชาการ จึงจัดเพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยสู่สาธารณชน และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งเสริมให้นิสิตได้สร้างการวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ฝ่ายฯ จึงได้ร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะจัดโครงการประชุมทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ขึ้น รูปแบบของโครงการได้มีการจัดทำตามกระบวนการ PDCA ดังนี้

          Plan การวางแผนที่จะดำเนินการในการจัดโครงการในครั้งนี้ มีการวางแผนดัง 8 ขั้นตอนดังนี้
                1. ประชุมทีมงานและเขียนโครงการฯ
                2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
                3. ติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความ
                4. ขออนุมัติโครงการ
                5. ประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
                6. ดำเนินจัดสถานที่
                7. ดำเนินการตามกำหนดการ
                8. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ

          Do มีวิธีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามแผนและขจัดปัญหาอุปสรรคจะเกิดขึ้น
                1. จัดการดำเนินงานตามแผนด้วยการกำหนดตารางเวลา
                2. จัดการประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนทุกสัปดาห์

          Check วิธีการตรวจสอบของการดำเนินงานตามโครงการ
                1. ตรวจสอบระยะเวลาการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการให้ตรงกับแผนงาน ที่วางไว้

          Action การหาวิธีแก้ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
                1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
                2. การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ
                3. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย
                2. เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสู่ สาธารณชน
                3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนิสิต อาจารย์ และนักวิจัย
                4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์หรือบทความวิจัย

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ

               1. การบัญชี
               2. เศรษฐศาสตร์และการเงิน
               3. การจัดการ
               4. การตลาด
               5. นวัตกรรม
               6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
               7. โลจิสติกส์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1. ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในไทยได้รับการเผยแพร่
                2. นิสิต อาจารย์ และนักวิจัยได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา และได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
                3. นิสิต อาจารย์ และนักวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้
                4. ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำโครงการนี้

          คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำซึ่งเป็น ศูนย์รวมทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในระดับประเทศ โดยมีมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในระดับสากล ปัจจุบันคณะฯ ได้เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร และสถานที่ รวมถึงประสบการณ์ในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนิสิตเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการจัดประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยสู่สาธารณชน และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งเสริมให้นิสิตได้สร้างการวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ฝ่ายฯ จึงได้ร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะจัดโครงการทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ขึ้น