ฝ่ายงานประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ


HOTNEWS
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 พ.ศ.2562
โครงการประชุมสัมมนาเทคนิคในการตรวจติดตามและการเขียนรายงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ศึกษาดูงาน ISO9001:2015 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
  <<more>>

ข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์ E-QA เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เว็บไซต์ Che-QA Facebook
  เว็บไซต์ สกอ.   รวมภาพกิจกรรม
  เว็บไซต์ KPI   ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ
  การบริหารความเสี่ยง,การควบคุมภายใน    

Dean MBSฝ่ายงานประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ

พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ
Copyright © by TEERASAK 2017