สำหรับการเข้าศึกษาต่อ
   
การเข้าศึกษาต่อ
  การเข้าศึกษาต่อ
    ระดับบัณฑิตศึกษา
    ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรที่เปิดสอน
  หลักสูตรที่เปิดสอน
    ปริญญาตรี พิเศษ(เทียบเข้า)
    ปริญญาตรี 4 ปี
    ปริญญาโท
    ปริญญาเอก  ทุนการศึกษา
    ทุน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ทุนเพชรการบัญชี
    ทุนสนับสนุนผู้มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี
    ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
      - ทุนภูมิพล ประจำแต่ละปีการศึกษา
      - ทุนบุญรอดเพื่อพัฒนา นิสิต นักศึกษา
      - ทุนเครื่อเจริญโภคภัณฑ์
      - ทุนเทสโก้โลตัส
      - ทุนเดวิดเกียง
      - ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
      - ทุนเบอรี่ยุคเกอร์
      - ทุนปอเต็กตึ้ง
การสนับสนุนการเรียน
  การสนับสนุนการเรียน
    ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
    ระบบจำลองตลาดหลักทรัพย์
    Server ที่รองรับการพัฒนา (Windows Base)
    Server ที่รองรับรับการพัฒนา (Web Base)

    Mac Milk (ร้านค้าธุรกิจจำลอง)
    หอพัก
       - สำนักกิจการหอพัก มมส.
       - หอพักหญิงกันทรวิชัย
       - หอพักหญิงบรบือ
       - หอพักในเมือง
    ศูนย์ ออกกำลังกาย
    พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   (เขตพื้นที่ในเมือง)
   อาคารเรียน 1 คณะการบัญชีและการจัดการ
   

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422