สำหรับบุคลากร
 
 ระบบบริการออนไลน์
    Email AccMail
    รายชื่อผู้ใช้ระบบ AccMail
    MSU E-Mail
    Electronic Document System (EDS.MSU)
    MIS MSU
    ระบบลงทะเบียนนิสิตสำหรับอาจารย์
    ระบบจองห้องเรียน ออนไลน์
    ระบบรับแจ้งงานอาคารสถานที่
    MBS-FanPae
    ระบบ SMS AccBiz
    ระบบ เทียบโอนรายวิชา
    คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและแนวปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
    ระบบค้นหาคำสั่ง MBS
    ระบบเบิก-จ่ายพัสดุออนไลน์
    ระบบทะเบียนซ่อมบำรุงรถยนต์


    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต่างๆ ของคณะฯ
    ใบบันทึกข้อความ เดินทางไปราชการ
    แบบขอหนังสือรับรองจากคณะฯ(บุคลากร)
    แบบคำขอใช้ยานยนต์คณะฯ
    ใบรายชื่อนิสิต แยกตามห้อง


    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ทุนการศึกษา ฯลฯ

Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422