สำหรับนิสิตปัจจุบัน
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

    นิสิตระดับปริญญาตรี
    นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
    ประมวลภาพกิจกรรม
    ข่าวทุนการศึกษา
    ข่าวงานวิจัย

 ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียน

    ระดับปริญญาตรี
    ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 3/2563
    รายชื่อแยกตามห้องเรียนและอาจารย์ทีปรึกษา นิสิตรหัสขึ้นต้นด้วย 63
    ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2559
    ปฏิทินเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2559

    ระดับบัณฑิตศึกษา
    ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563
    ตารางเรียน ปริญญาโท 1/2563
    ตารางเรียน ปริญญาเอก 1/2563
 

 

ระบบบริการ
    Email AccMail
    รายชื่อผู้ใช้ระบบ AccMail
    MSU live mail
    ระบบรับแจ้งงานอาคารสถานที่
    บทเรียนออนไลน์
    ระบบ E-Learning
    Space Hi-AccBiz
    เว็บบอร์ดคณะฯ
    ระบบขอพื้นที่เพื่อการศึกษา
    ระบบ เทียบโอนรายวิชา

 

  ดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนิสิต (ปริญญาตรี)
ระเบียบการกู้ยืมฉุกเฉิน
แบบฟอร์มกู้ยืมฉุกเฉิน
แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร

 เอกสารออนไลน์
    ใบรับรองคุณวุฒิ ข้าราชการครู   

ระบบบริการวิชาการออนไลน์

 ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์
 ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์
 ระบบเลือกสาขาเอกบัญชีออนไลน์
 ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์
 ระบบสำรองที่นั่งในการลงทะเบียน

 ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการต่าง ๆ (ปริญญาตรี)
    แบบรายงานตัวนิสิต
    แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว
    คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
    คำร้องขอลาพักการเรียน
    คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
    คำร้องขอลาออก
    คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
    คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
    คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท
    เอกสารเทียบโอนผลการเรียน
    เอกสารหมายเลข 1
    เอกสารหมายเลข 2
    เอกสารหมายเลข 3
    คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนด
    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit
    คำร้องขอเลื่อนสอบ
    คำร้องขอสำรองที่นั่ง
    บันทึกข้อความทั่วไป


   

 สืบค้น Thesis และ IS ของคณะ(ชื่อเรื่อง กรอบแนวคิด)

    แบบฟอร์มในการทำวิจัย

    แบบฟอร์มการส่งบทความตีพิมพ์
    แบบฟอร์มเบิกทุนงวดที่ 1
    เอกสารประกอบการขอทุนวิจัยของคณะ(1)
    เอกสารประกอบการขอทุนวิจัยของคณะ

    ขออนุมัติเบิกเงินทุนคณะฯ ป.เอก (2 ชุด)
    แบบฟอร์ม มมส.-เอก-01 ( 2 ชุด)
    ใบสำคัญรับเงินใบมอบฉันทะ (2 ชุด)
    สัญญาป.เอก ปี 58 ( 3 ชุด)

  ข่าว ทุนการศึกษาต่างๆ
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
    ทุนเพชรการบัญชี
    ทุนสนับสนุนผู้มีผลการเรียนดี เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
    เว็บสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    Facebook-FanPae

 
 VDO ON DEMAND
    MBS.MSU.Chanal


  Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422