กรรมการประจำคณะการบัญชีและการจัดการ

   
   
 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

   
 
 
 
 
 
 

 


 ผู้บริหารคณะฯ

 
 
ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ


 
 
 
ผศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


 
 
 
อาจารย์อมฤต สมพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


   
 
 
ผศ.ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ


 
   
 
 
รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต


   
 
 
 
อาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ


   
 
   
 
   
 


ผู้อำนวยการ

 
อาจารย์กิตติพล วิแสง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


 
 
 
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ


 
 
 
   
 


ผู้ช่วยคณบดี

 
อาจารย์ ดร.พงศธร ตันตระบัณฑิตย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


 
   
 
อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพนิสิต


 
   
 
อาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ


 
   
 
อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการพิเศษ


 
   
 
ผศ.ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา


 
   
   


หัวหน้าภาควิชา

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ
หัวหน้าภาควิชาการตลาด


 
 
อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 
 
อาจารย์ ดร.ชินภัทร คันธพนิต
หัวหน้าภาควิชาบริหารการเงิน


 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ


 
 
 
อาจารย์ ดร.คมกริช วงศ์แข
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์


 
 
 
อาจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี