กรรมการประจำคณะการบัญชีและการจัดการ

   
   
 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

   
 
 
 
 
 
 

 


 ผู้บริหารคณะฯ

 
 
ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ


 
 
 
ผศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
รองคณบดีฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ


 
 
 
ผศ.ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ


 
   
 
 
รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


   
 
 
 
อาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต


   
 
 
รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ


   
 
   
 
   
 


ผู้อำนวยการ

 
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


 
 
 
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ


 
 


ผู้อำนวยการสำนัก

 
อาจารย์ ดร.พงศธร ตันตระบัณฑิตย์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม


 
   
 
อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม


 
   
 
อ.ดร.การันต์ กิจระการ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยาการมนุษย์


   
 
อาจารย์ ดร.ภัชษร สิ่วสำแดงเดช
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ