ชื่อ - นามสกุล รายละเอียดการศึกษาต่อ
 อ.อัญชลี สุขขีวัฒน์ กำลังศึกษาต่อ ปร.ด (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 อ.แพรวไพลิน จันทรโพธิ์ศรี กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
PhD (Economics) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 อ.ประทานพร พิริยะกุล กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
D.B.A. in Global Business (concentration in International Finance), Cleveland State University, USA
 อ.ศรินทรีย์ อุดชาชน กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
PhD (Aviation Science) Florida, USA
 อ.พัชรี จิตระวัง PhD Asian Institute of Technology, TH
 อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล ปริญญาเอก PhD มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 อ.ศศวรรณ เฮียงราช PhD (Marketing) University of Texas Rio Grande Valley , USA
 อ.วจนะ ภูผานี DBA Lincoln University, USA
 อ.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 อ.นันทนา งามตามพงศ์ กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
Ph.D.(International Program of Accounting) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 อ.ณัฐอาภา สัจจวาที ปร.ด (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 อ.ระดม เจือจันทร์ กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 อ.สมหมาย ขันทอง กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
Ph.D.(Information System) University Technology Malaysia,Malaysia
 อ.ปวรปรัชญ์ หงสากล Ph.D (Information Technology) University of Queensland, Australia
 อ.พิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์
 อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา ปร.ด (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 อ.อริศาพัชร สุทธิดี PhD (Information Systems) Nova Southestern University, USA
 อ.ทัดสุดา อิ่มสุวรรณ PhD in Design, Manufacture, and Engineering Management University of Strathclyde, Scotland, UK
 อ.สมโภช ทองน้ำเที่ยง ปร.ด (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 อ.รสจรินทร์ กุลศรีสอน

จำนวนอาจารย์ รวม 20 คน