CURRICULUM

Mahasarakham Business School


ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
Doctor of Philosophy Program in Accounting
   
ชื่อปริญญา :  
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)
Doctor of Philosophy (Accounting)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
ปร.ด. (การบัญชี)
Ph.D. (Accounting)

  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
    ปรัชญาของหลักสูตร  
        มุ่งผลิตนักวิจัยที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการบัญชี มีความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ความรอบรู้และความเข้าใจในศาสตร์และนวัตกรรม ทางการบัญชีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถประยุกต์วิทยาการ และถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
    เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
 1. มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและทฤษฎีใหม่ ที่มีคุณค่าทางวิชาการบัญชีทั้งในระดับประเทศและสากล
 2. มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ตลอดจนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติ
 3. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการบัญชีที่เป็นสากล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าทางด้านการบัญชีและมีเกรดเฉลี่ย สะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25
 2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 ตามข้อบังคับหมวด 5 ข้อที่ 17.4 (รายละเอียดในเอกสารแนบ ข )
 3. หากมีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากข้อ 1 และ 2 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้า ศึกษาได้หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  
         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มีวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ดังต่อไปนี้
ี้
 
 
 1. รับจากการสอบคัดเลือกตรงของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 ตามข้อบังคับหมวด 5 ข้อที่ 18 (รายละเอียดในเอกสารแนบ ข )
 3. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนด
 
  ระบบการศึกษา  
         การศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
 
 1. ระบบ มีการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 ตามข้อบังคับหมวด 3 ข้อที่ 11 และ 12 (รายละเอียดในเอกสารแนบ ข )
 2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 13 (รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ ข)
 
  ระยะเวลาการศึกษา  
         ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 6 ปี (12 ภาคการศึกษา) นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัย รับเข้าเป็นนิสิต หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าพ้นสภาพการเป็นนิสิต ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 หมวดที่ 4 ข้อที่ 16  
 
การลงทะเบียนเรียน
 
         เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 6 ว่าด้วยการลงทะเบียน (รายละเอียดในเอกสารแนบ ข )  

  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คือ

 
 1. สอบผ่านวิชาภาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
           
  • การทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ TOEFL ให้ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือมาตรฐาน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย
  • ผู้ที่ทดสอบแล้วคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนด
 2. ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. มีผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
 4. ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 หมวดที่ 7 ข้อที่ 32-38 (รายละเอียดในเอกสารแนบ ข )
 

โครงสร้างของหลักสูตร
 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
หมวดวิชา แบบ1.1
(หน่วยกิต)
แบบ1.2
(หน่วยกิต)
แบบ2.1
(หน่วยกิต)
แบบ2.2
(หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาแกน
 2. หมวดวิชาบังคับ
 3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
 4. หมวดงานวิจัย
 

-
-
-
-

-
-
-
-

12
18
6
36

-
-
-
-
รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
รายวิชาในหลักสูตร
Download File  


คำอธิบายรายวิชา
Download File  
 
 


Last Updated ( Friday, 20 Jun 2014 15:08 )